Kerkbijdrage

De kerkbijdrage is een bewuste uiting van verbondenheid met de parochie. Het is een algemene bijdrage ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan de instandhouding van de kerkgebouwen en de parochie. De parochianen verwachten dat de kerk er is als ze haar nodig hebben, zoals bij dopen, communie, huwelijk, overlijden enz. 


We zijn dan graag in een goed verzorgde kerk. De kerk kan er echter alleen zijn als de parochianen zich verantwoordelijk voelen voor hun kerk. Zij moeten er samen met het kerkbestuur en andere vrijwilligers voor zorgen dat de kerk er is en blijft.


Door de kerkgenootschappen in Nederland wordt een richtbedrag gehanteerd, te weten 1 % van het netto besteedbaar inkomen. In onze parochie vragen we momenteel een bijdrage van 72 euro per jaar. Maar ook ieder ander bedrag is welkom. Voorop staat het offer dat mensen brengen om de kerkbijdrage te betalen.


Bij deelname van 72 euro of meer wordt er geen verdere bijdrage gevraagd voor rouw- en trouwdiensten. Is de bijdrage minder, dan vindt een verrekening plaats.


U kunt de kerkbijdrage voldoen, zoals u zelf verkiest. Dhr. J. Cremers van de Commissie Kerkbijdragen zal dit met u bespreken.


Kerkbijdragen  

Commissie Kerkbijdragen, NL78 RABO 0151 7063 60 t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven.


Contactpersoon:

dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven.

T: 045-5352716.

E-mail: jpcremers@home.nl 


Kerkbijdrage als periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de Kerk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. 


Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de parochiekerk schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. 


Ook onze kerk biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de kerk, dan kunt u uw bijdrage aan de kerk verhogen zonder dat het u meer kost.


Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. 


U kunt onze parochie ook helpen met een erfstelling of een legaat

U benoemt de parochiekerk als erfgenaam in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u, naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in uw nalatenschap. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.


U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd roerend - of onroerend goed.

Een testament of legaat laat u vastleggen door een notaris.


Indien u hulp nodig heeft of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de pastorie, telefoonnummer 045-5351271


ANBI

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 


Alle afzonderlijke instellingen die bij de de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland horen en die het algemeen nut beogen, zijn aangewezen als ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 


De parochie Eygelshoven heeft via het Bisdom Roermond 2 ANBI statussen. 


Parochie H. Joannes de Doper
RSIN 824130807
Publicatie ROE185


Parochie H. Pastoor van Ars
RSIN 824101017

Publicatie ROE186